Algemene voorwaarden

Artikel 1 - definities

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord met de vorenstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Aanvraag

de aanvraag van een Klant voor het aangaan van een Abonnement;

Aansluiting

het geheel van technische voorzieningen, tot en met het punt waar het signaal via de kabel het Perceel binnenkomt, benodigd voor aansluiting van de Klant op het Netwerk en levering van de Diensten. De apparatuur en aansluitkabels, benodigd voor ontvangst van de Diensten, behoren niet tot de Aansluiting;

Abonnement

de overeenkomst tussen Kabelnoord en de Klant op grond waarvan de Klant een Dienst ontvangt. Op elk Abonnement zijn de bijbehorende Algemene Voorwaarden en de Tarievenlijst van toepassing;

Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord

deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het Basisabonnement en op de overige Diensten, behalve voor zover hiervan in de voor de Diensten geldende specifieke (algemene) voorwaarden is afgeweken;

Algemene Voorwaarden

het geheel van (algemene) voorwaarden van Kabelnoord, zoals van toepassing op de levering van Diensten aan de Klant;

Basisabonnement

het Abonnement omvat de aansluiting op het netwerk plus het Basispakket;

Basisdienst

de analoge en digitale televisie- en radiodienst;

Basispakket

het Basispakket bevat programma’s die analoog worden doorgegeven en programma’s die digitaal worden doorgegeven.

De analoog doorgegeven programma's uit dit pakket zijn voor elke Klant, zonder aanvullende voorzieningen, via de Aansluiting en de daarop aangesloten televisie- en radiotoestellen te ontvangen;

Diensten

de Basisdienst en de Servicediensten. Een overzicht van de Diensten is gepubliceerd op de Website;

Digitale Ontvanger

een door Kabelnoord goedgekeurde digitale ontvanger met toebehoren, of een bij de televisie passende CI+ module. De Digitale Ontvanger is, in combinatie met de Smartcard, benodigd en geschikt voor de ontvangst van de digitaal doorgegeven programma's uit het Basispakket en de Diensten digitale radio en televisie;

Installatiepakket

de materialen en de gebruiksaanwijzing waarmee een Dienst kan worden geïnstalleerd;

Kabelnoord

Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland NV, statutair gevestigd te Dokkum;

Kabelnoord Digitale Televisie

 

de levering van de Dienst Digitale Televisie die onder

meer inhoudt: het al dan niet On Demand, digitaal doorgeven van programma's en eventuele (informatie)diensten uit het Basispakket, zoals, voorzover beschikbaar, individuele televisie- en/of radioprogramma's en/of Aanvullende Digitale Pakketten, Servicediensten, pay per view-diensten, films en overige content en (informatie) diensten;

Klant

de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag heeft ingediend of een Abonnement is aangegaan;

Klantenservice

het Klantencentrum en het Servicecentrum van Kabelnoord, onder meer beschikbaar voor het indienen van een Aanvraag en voor de beantwoording van vragen en ondersteuning bij de oplossing van problemen bij het gebruik van de Diensten. De Klantenservice is online te bezoeken via de Website, telefonisch of schriftelijk te bereiken via het op de Website vermelde telefoonnummer en postadres en te bezoeken op het op de Website vermelde bezoekadres;

Netwerk

een elektronisch communicatienetwerk waarover Kabelnoord de Diensten levert en waarop de Klant is of wordt aangesloten;

Perceel

het bij de Klant in gebruik zijnde (deel van een) gebouw of woning waarin de Aansluiting zich bevindt of waar deze wordt aangelegd;

Servicediensten

aanvullende Diensten die, onder de daarvoor geldende voorwaarden, in combinatie met een Basisdienst geleverd kunnen worden voor de levering waarvan de Klant een Abonnement kan aangaan;

Smartcard

de door Kabelnoord verstrekte chipkaart met de code, die is gekoppeld aan de gegevens van de Klant en die, in combinatie met de Digitale Ontvanger, toegang biedt tot de digitaal doorgegeven televisie- en radioprogramma's uit het Basispakket en de Diensten digitale radio en televisie;

Tarievenlijst

de tarievenlijst van Kabelnoord, te vinden op de website, waarop de actuele tarieven en overige vergoedingen en kosten in verband met de levering en het gebruik van de Diensten zijn vermeld;

Teletekst

de teletekstpagina van Kabelnoord, te bekijken via het informatiekanaal van Kabelnoord, dat onderdeel uitmaakt van het Basispakket, waarop informatie over Kabelnoord enDiensten is gepubliceerd;

Website

de website van Kabelnoord (www.Kabelnoord.nl), waarop de online Klantenservice kan worden bezocht en actuele informatie over onder meer het verzorgingsgebied van Kabelnoord, de Diensten en de bijbehorende Tarievenlijst is gepubliceerd.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen van Kabelnoord en daarnaast op alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met een Abonnement of daaruit voortvloeien.
 2. Eventuele (algemene) voorwaarden van de Klant of afwijkingen van de door Kabelnoord gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet op het Abonnement van toepassing.
 3. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door Kabelnoord gehanteerde Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 4. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden op grond van de wet of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, past Kabelnoord een vervangende bepaling toe die rechtens wel toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling en de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 – totstandkoming Abonnement

 1. Als de Klant een Abonnement wil aangaan dan dient hij daarvoor een naar waarheid en volledig ingevulde Aanvraag in. Hierbij vermeldt de Klant de gewenste ingangsdatum van het Abonnement.
 2. Na ontvangst van de Aanvraag stuurt Kabelnoord de Klant een schriftelijke of elektronische bevestiging.
 3. Kabelnoord levert de aangevraagde Dienst zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Aanvraag en houdt hierbij rekening met de door de Klant gewenste ingangsdatum van het Abonnement. Als de Klant kiest voor installatie van een Dienst door een installateur van Kabelnoord, dan wordt met de Klant een datum en tijd afgesproken waarop de installatie zal plaatsvinden.
 4. Het Abonnement gaat in:
  • als voor de ontvangst van de Dienst geen installatie door de monteur vereist is: op de datum waarop de Klant de Dienst kan ontvangen; of
  • als voor de ontvangst van de Dienst installatie vereist is op de datum waarop de monteur de Dienst heeft geïnstalleerd;
 5. De Klant controleert uiterlijk binnen veertien dagen na de ingangsdatum van het Abonnement of hij de Dienst ongestoord kan ontvangen, dit met gebruikmaking van zijn eigen en/of de door Kabelnoord verstrekte apparatuur en overige voorzieningen. Kabelnoord zorgt dat de apparatuur en aansluitkabels worden aangesloten en dat de benodigde installatiewerkzaamheden worden verricht. Als de Klant de Dienst niet ongestoord kan ontvangen, dan heeft hij alleen recht op restitutie van de abonnementsvergoeding of wijziging van de ingangsdatum van het Abonnement, als hij dit binnen de genoemde periode van veertien dagen aan de Klantenservice heeft gemeld en als de oorzaak van de onvoldoende ontvangst aan Kabelnoord, het Netwerk of de Aansluiting is toe te rekenen.
 6. Kabelnoord kan een Aanvraag weigeren als:
  • de Dienst op het adres van de Klant niet, of niet in voldoende kwaliteit, geleverd kan worden;
  • de Klant minderjarig is;
  • de Klant geen Nederlandse bank- of girorekening heeft;
  • sprake is van technische of economische redenen die naar het oordeel van Kabelnoord deze weigering rechtvaardigen;
  • het aannemelijk is dat de Klant zijn verplichtingen uit het Abonnement niet zal naleven, wat onder meer het geval is bij niet-naleving door de Klant van een of meer verplichtingen uit een eerder of ander Abonnement;
  • de Klant een betalingsachterstand bij Kabelnoord heeft en de levering van een Dienst als gevolg daarvan is opgeschort, de Aansluiting is afgesloten of het Abonnement is beëindigd;
  • de Klant redelijkerwijze niet als kredietwaardig kan worden aangemerkt.
 7. Als een Abonnement is aangegaan op basis van “koop op afstand” (7:46a BW), bijvoorbeeld door een Aanvraag via de Website, dan kan de Klant dat Abonnement binnen zeven werkdagen na de ingangsdatum daarvan schriftelijk via de Klantenservice beëindigen. De kosten van het terugsturen van eventuele apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Klant.
 8. Als de Klant, die een Aanvraag indient, niet de eigenaar van het Perceel is, dan staat deze Klant er tegenover Kabelnoord voor in dat de eigenaar van het Perceel akkoord is met de indiening van die Aanvraag en de totstandkoming en uitvoering van het Abonnement.

 

Artikel 4 – duur en beëindiging

 1. Het Abonnement geldt voor onbepaalde tijd. Zowel de Klant als Kabelnoord kan het Abonnement schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk een maand en drie maanden.
 2. Kabelnoord kan met de Klant een minimum-abonnementsduur overeenkomen. Opzegging van het Abonnement is in dat geval voor het eerst mogelijk tegen het einde van de geldende minimum-abonnementsduur.
 3. Als moment van opzeggen geldt de dag waarop Kabelnoord de schriftelijke opzegging heeft ontvangen.
 4. Kabelnoord informeert de Klant schriftelijk of elektronisch over de ontvangst van de opzegging en van de datum waarop de levering van de Dienst wordt beëindigd.
 5. Als een Klant een Abonnement op een Dienst is aangegaan, terwijl voor die Aansluiting het Basisabonnement op naam van een andere Klant staat, dan zal na beëindiging van het Basisabonnement de andere Dienst niet meer werken. De klant op wiens naam het Abonnement op die andere Dienst staat moet deze zelf beëindigen.
 6. Kabelnoord kan een Abonnement in ieder geval doch niet uitsluitend zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Dienst opschorten als:
  • dat volgt uit het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord;
  • de Klant een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • het faillissement van de Klant is aangevraagd;
  • voor de Klant (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd;
  • de Klant onder bewind of curatele is gesteld;
  • voor de Klant een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend of
  • de klant aan Kabelnoord direct of indirect bij herhaling schade toebrengt.
 7. Als een Klant overlijdt heeft elk van zijn erfgenamen het recht het Abonnement van die Klant met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen.

 

Artikel 5 – basispakket

 1. Om toegang te krijgen tot de digitaal doorgegeven programma's uit het Basispakket moet de Klant een Digitale Ontvanger en een geregistreerde Smartcard hebben, waarmee de Klant ook gebruik kan maken van de overige Diensten digitale radio en televisie, dit onder de daarvoor geldende aanvullende voorwaarden. De Smartcard is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Op de toegang tot de digitaal doorgegeven programma's uit het Basispakket, het gebruik van de Digitale Ontvanger en de Smartcard, zijn de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie van toepassing. Deze voorwaarden en verdere informatie over de Digitale Ontvanger en de Smartcard zijn te vinden op de Website.

 

Artikel 6 – abonnementen

 1. Voor elke Aansluiting kunnen Abonnementen op verschillende Servicediensten worden aangegaan, mits deze Servicediensten via die Aansluiting kunnen worden geleverd en de kwaliteit daarvan, gelet op de feitelijke belasting en capaciteit van die Aansluiting, voldoende is.
 2. Als de Klant een Abonnement wil aangaan op een andere Servicedienst, dan kan dit alleen als voor die Aansluiting een Basisabonnement is of wordt aangegaan. Dit Basisabonnement hoeft niet op naam te staan van diezelfde Klant.

 

Artikel 7 – aansluiting

 1. Kabelnoord voert de werkzaamheden uit en treft de voorzieningen die nodig zijn voor het aanleggen, controleren, onderhouden, herstellen, wijzigen en opruimen van de Aansluiting en de aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur. Zij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de Klant. Kabelnoord verricht geen onderhoud of reparaties en biedt geen ondersteuning aan apparatuur die zij niet aan de Klant ter beschikking heeft gesteld.
 2. Als voor de aanleg van een Aansluiting, al dan niet op verzoek van de Klant, bijzondere voorzieningen worden getroffen of daaraan buitengewone kosten zijn verbonden, dan kan Kabelnoord deze kosten bij de Klant in rekening brengen. Kabelnoord informeert de Klant vooraf over de hoogte van deze kosten. De Aansluiting wordt niet aangelegd voordat de Klant heeft ingestemd met de betaling van de kosten.
 3. De Klant verleent gelegitimeerd personeel van Kabelnoord vrije toegang tot de Aansluiting en de ter beschikking gestelde apparatuur. Als hiervoor toestemming of medewerking van een derde nodig is, zorgt de Klant voor die toestemming of medewerking. De Klant vrijwaart Kabelnoord voor vorderingen van derden in dit verband.
 4. Alleen Kabelnoord en door haar ingeschakelde derden zijn bevoegd werkzaamheden te (laten) verrichten of veranderingen te (laten) aanbrengen aan de Aansluiting, het Netwerk en eventuele door Kabelnoord aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur.
 5. De Klant handhaaft de Aansluiting in goede staat, ook na beëindiging van het Abonnement.

 

Artikel 8 – gebruik van de Aansluiting en de Diensten

 1. De Klant volgt de redelijke instructies van Kabelnoord ten aanzien van het gebruik van de Aansluiting en de Diensten op.
 2. Kabelnoord levert de Dienst tot aan de Aansluiting. De Klant is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, het aansluiten en het naar behoren functioneren van alle apparatuur en voorzieningen die nodig zijn voor de ontvangst en het gebruik van de door hem afgenomen Diensten. Onder meer gebruikt de Klant goed werkende apparatuur en (aansluit)kabels die voldoen aan de geldende wettelijke eisen en de specificaties van Kabelnoord. De Klant mag bij of door het gebruik van zijn Aansluiting geen storing in de ontvangst door derden van via het Netwerk verspreide signalen veroorzaken.
 3. De Klant mag via het Netwerk verspreide signalen niet aan derden (laten) doorgeven. Ook mag de Klant zichzelf of derden, actief of passief, geen onbevoegde toegang geven tot het Netwerk of een Dienst, of (technische) voorzieningen (laten) treffen waardoor deze toegang kan worden gerealiseerd.
 4. De Klant mag de Diensten niet commercieel exploiteren.
 5. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen en de kosten van elk bevoegd of onbevoegd gebruik van zijn Aansluiting en de Diensten door hemzelf en door derden, dit in de ruimste zin van het woord.
 6. De Klant is ermee bekend dat via de Diensten toegang kan worden verkregen tot bijvoorbeeld informatie- of interactieve diensten van derden en dat daarop (algemene) voorwaarden en tarieven van derden van toepassing kunnen zijn.

 

Artikel 9 – beschikbaarheid en storingen

 1. Kabelnoord streeft ernaar de Diensten altijd beschikbaar te houden. Kabelnoord kan niet garanderen dat de Diensten altijd beschikbaar zijn.
 2. Een tekortkoming in de levering van de Diensten is niet aan Kabelnoord toe te rekenen, als deze niet door de schuld van Kabelnoord is ontstaan en ook niet op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Kabelnoord komt. Er is dan sprake van overmacht. In geval van overmacht vervallen de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen van Kabelnoord, waaronder de verplichting tot levering van de Diensten, dit voor de duur van de overmacht. Kabelnoord is aan de Klant daarvoor geen schadevergoeding verschuldigd.
 3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen in de aan Kabelnoord geleverde (programma)signalen, storingen in elektronische communicatienetwerken, uitval van elektriciteit, blikseminslag en andere storingen of invloeden die buiten de macht van Kabelnoord liggen en voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar of te voorkomen zijn.
 4. Als de Klant een storing, beschadiging of een ander gebrek aan zijn Aansluiting of in andere door Kabelnoord ter beschikking gestelde voorzieningen constateert, meldt hij dit direct aan de Klantenservice. Kabelnoord verhelpt storingen zo snel mogelijk nadat deze aan haar zijn gemeld.
 5. Als een Dienst, of een belangrijk deel daarvan, door overmacht tijdelijk niet beschikbaar is, dan heeft die Klant naar rato recht op terugbetaling van de maandelijkse abonnementsvergoeding voor die periode als:
  • hij hiervoor binnen een maand een schriftelijk verzoek bij Kabelnoord indient; en
  • het terug te betalen bedrag meer bedraagt dan € 10,00.
 6. Kabelnoord kan de levering van een Dienst tijdelijk staken of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor het onderhoud aan het Netwerk of de Aansluiting of voor door Kabelnoord te verrichten aanpassingen van de Diensten, zonder dat de Klant hierdoor recht heeft op schadevergoeding. Een overzicht van het geplande onderhoud is te vinden op Kabelnoord Teletekst en de Website.
 7. Kabelnoord kan bij de Klant in rekening brengen alle te maken kosten voor:
  • het in behandeling nemen van een storingsmelding of verhelpen van een storing die niet aan Kabelnoord kan worden toegerekend; en
  • het in behandeling nemen van een storingsmelding of verhelpen van een storing veroorzaakt door een gebrek aan niet door Kabelnoord ter beschikking gestelde apparatuur of voorzieningen.
  • Deze kosten bedragen in ieder geval de voorrijkosten zoals gespecificeerd in de Tarievenlijst.

 

Artikel 10 – vergoedingen

 1. Uit hoofde van een Abonnement kan de Klant aan Kabelnoord onder meer de volgende vergoedingen verschuldigd zijn:
  • maandelijkse abonnementsvergoedingen;
  • eenmalige, periodieke of incidentele vergoedingen, waaronder administratiekosten (inclusief kosten van het genereren en verzenden van acceptgiro’s en aanmaningskosten), afsluitkosten, (her)aansluitkosten, voorrijkosten, verhuiskosten, kosten in verband met een door de Klant gevraagde wijziging van een Abonnement en kosten van bijzondere, al dan niet door de Klant gevraagde, voorzieningen of diensten;
  • variabele vergoedingen gerelateerd aan het feitelijke gebruik van de Dienst; en
  • overige verschuldigde vergoedingen, waaronder boetes en vergoedingen voor het gebruik, waarborgsommen, herstel of vervanging van ter beschikking gestelde apparatuur met toebehoren, voor het gebruik van de Aansluiting of van niet door Kabelnoord ter beschikking gestelde apparatuur of voorzieningen.
 2. De Klant is de in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorrijkosten ook verschuldigd als hij op de afgesproken datum en tijd niet in het Perceel aanwezig is en daardoor de installatie van een Dienst niet kan worden uitgevoerd of een storing niet kan worden verholpen.
 3. Tenzij anders vermeld zijn alle vergoedingen en tarieven uitgedrukt in euro en inclusief BTW.
 4. De hoogte van alle geldende vergoedingen is vermeld op de Tarievenlijst.

 

Artikel 11 – betaling

 1. De voor een Abonnement verschuldigde abonnementsvergoeding wordt maandelijks bij vooruitbetaling bij de Klant in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Kabelnoord zijn bijgeschreven. Uitsluitend het Basisabonnement kan per acceptgiro worden betaald. Daarbij geldt dat het verschuldigde bedrag voor een kwartaal vooruit wordt gefactureerd. Neemt een klant tevens één of meerdere Diensten af, dan worden alle abonnementskosten met een automatische incasso geïncasseerd.
 2. Vergoedingen die zijn gerelateerd aan het feitelijke gebruik van een Dienst, worden maandelijks achteraf bij de Klant in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag wordt met een automatische incasso geïncasseerd en moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Kabelnoord zijn bijgeschreven.
 3. Tenzij tussen de Klant en Kabelnoord anders is overeengekomen, vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen als bedoeld in artikel 10 plaats door automatische incasso van de door de Klant opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Klant Kabelnoord via de Website of schriftelijk heeft gemachtigd.
 4. De Klant zorgt voor een voldoende saldo op de opgegeven rekening. Als automatische incasso van het volledige verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, dan betaalt de Klant tijdig op andere wijze.
 5. Als een Abonnement niet op de eerste dag van een maand ingaat, dan is de Klant alleen voor het resterende gedeelte van die maand de abonnementsvergoeding verschuldigd.
 6. Kabelnoord kan de Klant voor specifieke Diensten alternatieve betaalmogelijkheden aanbieden, zoals internetbankieren en pinnen. Deze betaalmogelijkheden kunnen ook op eventuele diensten van derden betrekking hebben. Elk bevoegd of onbevoegd gebruik van zulke betaalmogelijkheden, waaronder gebruik door de Klant of derden van zijn PIN- of andere beveiligingscodes, is voor rekening en risico van de Klant.
 7. Voor via zijn Aansluiting van derden afgenomen (informatie)diensten of zaken kan de Klant rechtstreeks door deze derden gefactureerd worden. Kabelnoord is geen partij bij rechtsbetrekkingen tussen de Klant en deze derden.
 8. De administratie van Kabelnoord geldt als bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid van de door de Klant afgenomen Diensten, tenzij de Klant tegenbewijs levert.
 9. De Klant meldt zijn bezwaar tegen (de hoogte van) een in rekening gebrachte vergoeding tot uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de Klantenservice. Na deze termijn van 30 dagen wordt de Klant geacht akkoord te zijn met (de hoogte van) de in rekening gebrachte vergoeding. Als de Klant een bezwaar heeft ingediend moet hij blijven voldoen aan zijn betalingsverplichtingen uit elk Abonnement.
 10. De Klant is in verzuim vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Kabelnoord stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Kabelnoord bij hem de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. Kabelnoord stuurt de Klant daarop nogmaals een betalingsherinnering, waarin de verschuldigde vergoeding met administratiekosten zijn verhoogd. De Klant kan binnen de daarin genoemde termijn alsnog betalen. Gebeurt dat wederom niet, dan stuurt Kabelnoord een afsluitbericht. Als de betaling niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn op de bankrekening van Kabelnoord is bijgeschreven, volgt afsluiting van de Dienst(en) en/of van de Aansluiting.
 11. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Kabelnoord heeft het recht de werkelijk gemaakte incassokosten op de Klant te verhalen.
 12. Met betrekking tot het Netwerk waarop de Klant is aangesloten kunnen andere dan de in dit artikel beschreven (betalings)voorwaarden gelden. Actuele informatie over de geldende (betalings)voorwaarden kan worden verkregen via de Website en de Klantenservice.

 

Artikel 12 – gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen

 1. Als de Klant of Kabelnoord een of meer van de verplichtingen uit een Abonnement niet (volledig) nakomt dan kan de andere partij:
  • de nakoming van zijn verplichtingen uit dat Abonnement per direct opschorten; of
  • het Abonnement geheel of gedeeltelijk beëindigen, nadat hij de niet-nakomende partij eerst schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en de niet-nakomende partij zijn verplichtingen niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld;
  • dit mits de niet-nakoming die opschorting of beëindiging rechtvaardigt.
 2. Als Kabelnoord de levering van Diensten opschort of beëindigt, op grond van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, dan:
  • heeft de Klant geen toegang tot de Diensten totdat deze opnieuw zijn aangesloten. Dit geldt ook als het Basisabonnement en het Abonnement op een andere Dienst op naam van verschillende Klanten staat;
  • blijft de Klant verplicht te voldoen aan alle verplichtingen uit de wet, de Abonnementen en eventuele overige geldende voorwaarden, waaronder de betaling van de (abonnements)vergoedingen voor de resterende looptijd van het Abonnement; en
  • worden de Diensten niet eerder geleverd dan wanneer de Klant zijn verplichtingen uit het Abonnement is nagekomen. In geval van beëindiging moet de Klant een nieuwe Aanvraag indienen om de Dienst geleverd te krijgen. Kabelnoord kan voor elke Dienst (her)aansluitkosten bij de Klant in rekening brengen.
 3. Kabelnoord kan een Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tegen elke datum beëindigen of de levering van de Diensten opschorten:
  • als de Klant het Abonnement onder valse voorwendselen is aangegaan of niet zijn juiste gegevens of wijzigingen daarvan aan Kabelnoord heeft doorgegeven met de kennelijke bedoeling om te frauderen; of
  • als aannemelijk is dat de Klant in strijd met de wet handelt, schade toebrengt aan een derde of niet aan de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, en deze niet-nakoming de beëindiging of opschorting rechtvaardigt.
 4. Als de Klant een of meer van zijn verplichtingen uit een Abonnement niet (volledig) nakomt heeft Kabelnoord, naast haar andere rechten uit de geldende voorwaarden, het recht om haar werkelijke schade op de Klant te verhalen.
 5. In geval van opschorting of beëindiging als bedoeld in dit artikel is de partij die opschort of beëindigt geen schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd.

 

Artikel 13 – aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Klant meldt de, als gevolg van een Kabelnoord toe te rekenen tekortkoming, door hem geleden schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan de Klantenservice. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld wordt niet vergoed, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijze niet eerder kon melden.
 2. Kabelnoord is tegenover de Klant alleen aansprakelijk voor directe schade, en alleen als deze meer bedraagt dan € 10 en is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van Kabelnoord bij de uitvoering van een Abonnement of de levering of installatie van de Diensten. Kabelnoord is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.
 3. Kabelnoord is niet aansprakelijk voor:
  • schade in verband met de (onderbroken) levering van de Diensten, behalve in de situatie als bedoeld in het vijfde lid van artikel 9;
  • schade in verband met de beveiliging van door de Klant op systemen van Kabelnoord opgeslagen gegevens;
  • schade in verband met (de inhoud van) informatie die de Klant of derden bij het gebruik van de Diensten bereikt;
  • de gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van met de Diensten geleverde informatie(diensten);
  • schade in verband met verlies, verminking of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht;
  • schade in verband met verveelvoudiging of openbaarmaking van vertrouwelijke of waardevolle informatie; en
  • schade, in de ruimste zin van het woord, bij de installatie of het gebruik door de Klant van een Dienst, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kabelnoord of een door Kabelnoord ingeschakelde derde.
 4. De aansprakelijkheid van Kabelnoord op grond van dit artikel is als volgt beperkt:
  • per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen: maximaal 24 maal de voor de Dienst geldende maandelijkse abonnementsvergoeding; en
  • per kalenderjaar: maximaal 48 maal de voor de Dienst geldende maandelijkse abonnementsvergoeding.
 5. De Klant vrijwaart Kabelnoord voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade en kosten als gevolg van het gebruik van de Aansluiting of de geleverde Diensten. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op aanspraken op grond van ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van de auteursrechtelijk (of anderszins) beschermde werken afkomstig van (onderdelen van) de geleverde Diensten.
 6. De Klant is ermee bekend dat op de op grond van een Abonnement ontvangen programma’s, (informatie)diensten en andere content, bijna altijd intellectuele eigendomsrechten rusten. Elke ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking kan leiden tot aansprakelijkheid van de Klant tegenover Kabelnoord en derden.

 

Artikel 14 – klantenservice

De Klant kan Kabelnoord bereiken via de Klantenservice. De openingstijden en contactgegevens van de Klantenservice zijn te vinden op Kabelnoord Teletekst en de Website. Het Servicecentrum geeft ondersteuning bij de installatie en het gebruik van de Diensten en eventuele door Kabelnoord aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur. Het Servicecentrum biedt geen ondersteuning voor apparatuur die niet door Kabelnoord ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 15 – wijziging Klantgegevens / Abonnement

 1. De Klant informeert Kabelnoord onmiddellijk, via de Klantenservice, over elke wijziging in zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening, e-mailadres en elke andere wijziging of informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van een Abonnement of de levering van de Dienst. De Klant garandeert dat de gegevens die hij aan Kabelnoord verstrekt juist en volledig zijn.
 2. Als de Klant zijn Abonnement wil wijzigen, dan meldt hij dit op tijd en op de voorgeschreven manier aan de Klantenservice. Alle gevolgen van te late of onjuist uitgevoerde meldingen, waaronder een te late of onvolledige Aanvraag, opzegging of verhuizingmelding, blijven voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 16 – verhuizing

 1. Als de Klant verhuist naar een adres binnen het gebied waar Kabelnoord haar Diensten levert, dan stelt hij Kabelnoord daarvan ten minste een maand van tevoren op de hoogte en bepaalt Kabelnoord in overleg met de Klant de datum met ingang waarvan de door de Klant afgenomen Diensten op het nieuwe adres in principe worden geleverd.
 2. Als de Klant verhuist naar een adres buiten het gebied waar Kabelnoord haar Diensten levert, of naar een adres waar Kabelnoord een door de Klant afgenomen Dienst niet levert of kan leveren, dan heeft hij het recht het Abonnement schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, dit op zijn vroegst met ingang van de verhuisdatum. Dit recht bestaat ook als voor het Abonnement een minimumduur geldt. De Klant stuurt bij deze opzegging een bewijs mee van zijn inschrijving op het nieuwe adres.
 3. Voor, tijdens en na de verhuizing worden de lopende Abonnementen voortgezet onder de daarvoor geldende voorwaarden. De Klant neemt eventuele door Kabelnoord beschikbaar gestelde apparatuur, inclusief toebehoren, mee naar het nieuwe adres en zorgt voor installatie en aansluiting daarvan. Op verzoek van de Klant kan deze installatie en aansluiting door een installateur van Kabelnoord worden uitgevoerd, dit tegen betaling van de daarvoor geldende vergoeding.
 4. Het bepaalde in het derde lid van dit artikel is ook van toepassing bij verplaatsing van de Aansluiting binnen een Perceel.

 

Artikel 17 – privacy en gegevensbescherming

 1. Kabelnoord leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verstrekken van informatie, waaronder persoons- en verkeersgegevens, na. Kabelnoord is onder meer verplicht:
  • persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek; en
  • te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot aftappen.
 2. Kabelnoord gebruikt de persoonsgegevens voor:
  • levering van diensten via netwerken;
  • het berekenen, vastleggen en innen van eenmalige en terugkerende kosten voor geleverde diensten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • direct marketing, het verzenden of bezorgen van de publicaties die op de diensten van Kabelnoord betrekking hebben en andere informatie ten behoeve van abonnees;
  • onderhoud en beheer van het netwerk, risicobeperking, servicegerichte activiteiten, eigen klantbenadering en marktonderzoek; en
  • verzenden van mondelinge, schriftelijke en elektronische boodschappen
 3. Kabelnoord neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar Netwerken en in haar bezit zijnde persoonsgegevens, rekening houdend met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.
 4. De persoons- en verkeersgegevens van de Klant kunnen door Kabelnoord worden gebruikt voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Klant Kabelnoord te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben. Bij de verwerking van de persoons- en verkeersgegevens van de Klant wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van de Klant.
 5. Kabelnoord kan de persoons- en verkeersgegevens van de Klant in het kader van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, exclusief direct marketingactiviteiten, verstrekken aan aan Kabelnoord gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 18 – wijziging voorwaarden en Diensten

 1. Kabelnoord kan de Algemene Voorwaarden, de Diensten en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen. Kabelnoord maakt zulke wijzigingen minimaal vier weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.
 2. Als een wijziging objectief in het nadeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht om het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk via de Klantenservice plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.
 3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:
  • de verhoging van een vergoeding op basis van het consumentenprijsindexcijfer;
  • technische wijzigingen in de Aansluiting die door Kabelnoord op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;
  • wijzigingen in een Abonnement of Dienst op verzoek van de Klant; en
  • wijzigingen van de samenstelling van het Basispakket.

 

Artikel 19 – overdraagbaarheid

 1. Het Abonnement is persoonlijk. De Klant kan het Abonnement niet zonder toestemming van Kabelnoord aan derden overdragen.
 2. Kabelnoord kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit het Abonnement derden inschakelen.
 3. Kabelnoord kan haar rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen of anderszins gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 20 – verjaring

Alle rechtsvorderingen van de Klant op Kabelnoord uit hoofde van een Abonnement verjaren na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

Artikel 21 – toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een Abonnement is Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil dat voortvloeit uit een Aanvraag, een Abonnement of de levering van een Dienst kan zowel door de Klant, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, als door Kabelnoord worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichting. Informatie over het behandelen van geschillen door de Geschillencommissie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt alleen geschillen in behandeling als de Klant zijn klacht tijdig, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan Kabelnoord heeft voorgelegd. Als de klacht niet in goed onderling overleg tussen de Klant en Kabelnoord kan worden opgelost, dan kan het geschil tot drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Bij de vaststelling van zijn bevoegdheid en de behandeling van geschillen handelt de Geschillencommissie conform het bepaalde in zijn reglement. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. Het besluit van de Geschillencommissie geldt zowel voor de Klant als voor Kabelnoord als een bindend advies.
 6. Als de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Kabelnoord aan deze keuze gebonden. Als Kabelnoord een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, krijgt de Klant vijf weken de tijd om te besluiten of hij daarmee akkoord gaat. Kabelnoord kondigt de Klant daarbij aan dat als hij besluit niet akkoord te gaan met het aanhangig maken van het geschil bij de Geschillencommissie, Kabelnoord na die termijn van vijf weken vrij is het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie

per 1 april 2011

 

Artikel 1 - definities

De in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Digitale Televisie met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Aanvullend Digitaal Pakket

de televisie- en/of radioprogramma's en/of programmapakketten, pay per view-diensten en (informatie)diensten, zoals aangeboden door Kabelnoord, niet zijnde onderdeel van het Basispakket;

Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket

het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, een Aanvullend Digitaal Pakket kan ontvangen;

Aanvullende Voorwaarden Digitale

deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing zijn op het Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket en de door de Klant afgenomen Servicediensten;

On Demand

de Aanvullende Dienst die de Klant met behulp van een daarvoor geschikte Digitale Ontvanger in staat stelt om films, programma's, speciale evenementen of andere content op individuele basis al dan niet tegen betaling op te vragen en gedurende een bepaalde periode te ontvangen, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van de opgevraagde content;

Software

de ten behoeve van de ontvangst van Kabelnoord Digitale Televisie aan de Klant beschikbaar gestelde software en gegevensdragers.

 

Artikel 2 - toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie

 1. De Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing op alle aanbiedingen van Kabelnoord, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met de levering van Kabelnoord Digitale Televisie.
 2. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie

 

Artikel 3 - digitale Ontvanger en Smartcard

 1. Om toegang te krijgen tot Kabelnoord Digitale Televisie moet de Klant een Digitale Ontvanger en een Smartcard hebben. De Klant registreert de Smartcard op de voorgeschreven wijze bij Kabelnoord. Voor deze registratie kan Kabelnoord bij de Klant een periodieke vergoeding in rekening brengen.
 2. Om een Aanvullend Digitaal Pakket te ontvangen gaat de Klant, na registratie van zijn Smartcard, een Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket aan.
 3. Kabelnoord kan de Klant de mogelijkheid bieden om gedurende een beperkte periode, bij wijze van kennismaking en onder de daarvoor geldende specifieke voorwaarden, een of meer van de Aanvullende Digitale Pakketten (gratis) te ontvangen.
 4. De Klant kan de Smartcard beveiligen door middel van een code. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Smartcard.
 5. De Klant zal de instructies van Kabelnoord of de leverancier in verband met het gebruik en het activeren van de Smartcard opvolgen.
 6. Alle eventuele kosten van reparatie of vervanging van de Smartcard komen voor rekening van de Klant.
 7. De Klant meldt verlies, diefstal, beschadiging of verduistering van de Smartcard onmiddellijk aan de Klantenservice zodat Kabelnoord maatregelen ter voorkoming van misbruik van de Smartcard kan treffen. Tot het moment van melding is de Klant aansprakelijk voor de kosten in verband met elk bevoegd of onbevoegd gebruik van de Smartcard.
 8. De Klant stelt de Smartcard niet ter beschikking aan derden, die niet uit hoofde van het Abonnement Kabelnoord Digitale Televisie bevoegd zijn van die Smartcard gebruik te maken.
 9. Als sprake is van een zodanige verandering aan de Smartcard of de Digitale Ontvanger, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd gebruik te maken van de Smartcard of de Kabelnoord Digitale Televisie, is de Klant een direct opeisbare boete van € 225,-- aan Kabelnoord verschuldigd.

 

Artikel 4 - software

 1. De Klant verkrijgt een niet-exclusief gebruikrecht op de Software voor de duur van het Abonnement Kabelnoord Digitale Televisie. Hierop zijn de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Software, of gedeeltes daarvan, openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken, behalve voorover dit noodzakelijk is voor gebruik dat de Aanvullende Voorwaarden Digitale Televisie, de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord en de toepasselijke licentievoorwaarden uitdrukkelijk toestaat.
 3. De Klant verleent zijn toestemming en medewerking aan het doorvoeren van updates in de Software.
 4. Kabelnoord vrijwaart de Klant voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, die zijn ontstaan door het gebruik van de door Kabelnoord beschikbaar gestelde Software en de bijbehorende schriftelijke informatie, mits de Klant:
  • de Software overeenkomstig het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie, de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord en de toepasselijke licentievoorwaarden gebruikt;
  • Kabelnoord onmiddellijk informeert over aanspraken van derden;
  • de behandeling van aanspraken of geschillen aan Kabelnoord overlaat, en
  • Kabelnoord op haar verzoek van de benodigde informatie voorziet.

 

Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie

Per 1 april 2011

Artikel 1 - definities

De in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld.

Abonnement Kabelnoord Telefonie

het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken van Kabelnoord Telefonie en Servicediensten;

Abonnementsvorm

de vorm waarin het Abonnement Kabelnoord Telefonie wordt aangeboden. Per Abonnementsvorm gelden verschillende (gebruiks)specificaties;

Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie

deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing zijn op het Abonnement Kabelnoord Telefonie;

Gebruik

de verschillende manieren waarop van Kabelnoord Telefonie gebruik kan worden gemaakt, te onderscheiden naar onder meer:
- techniek, waaronder spraak- of dataverkeer;
- gekozen Nummer, waaronder nationale of internationale vaste of mobiele of bijzondere (informatie)nummers
- of andere (te ontwikkelen) toepassing

Kabelnoord Telefonie

de levering van de Dienst telefonie die onder meer inhoudt:
telefoniediensten voor thuisgebruik, met inbegrip van eventueel Servicediensten en voorzieningen, bestemd voor spraaktelefonie en dataverkeer over het Netwerk en netwerken van derden;

Nummerbehoud

het behoud door de Klant van zijn Telefoonnummer bij verandering van telefonieaanbieder.

Telefoniemodem

het modem met toebehoren, benodigd en geschikt voor het gebruik van Kabelnoord Telefonie;

Telefoonnummer

de unieke combinatie van cijfers die dient voor toegang tot het Netwerk en Kabelnoord Telefonie en de identificatie van de Klant.

 

Artikel 2 - toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie

 1. De Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing op alle aanbiedingen van Kabel Noord, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met of voortvloeien uit het Abonnement Kabelnoord Telefonie.
 2. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie afwijkt van het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord.

 

Artikel 3 - installatie

Behalve wanneer de Klant kiest voor installatie door een installateur van Kabelnoord, zal de Klant alle voor de toegang tot Kabelnoord te verrichten installatiewerkzaamheden zelf (laten) verrichten. Indien van toepassing maakt de Klant daarbij gebruik van de door Kabelnoord verstrekte instructies.

 

Artikel 4 - telefoniemodem

 1. Het Telefoniemodem wordt door Kabelnoord aan de Klant in bruikleen gegeven en blijft eigendomvan Kabelnoord.Kabelnoord hanteert bij het verstrekken van het modem een waarborgsom.De bruikleen eindigt van rechtswege bij het einde van het Abonnement Kabel Noord Telefonie. Na beëindiging van het Abonnement wordt de borgsom teruggestort aan de klant, bij inleveren van het modem.
 2. De Klant volgt alle instructies van Kabelnoord in verband met het gebruik en de installatie van het Telefoniemodem op. Het Telefoniemodem kan op verzoek van Kabelnoord worden omgewisseld.
 3. De Klant mag het Telefoniemodem niet met (beperkte) rechten bezwaren, vervreemden, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.
 4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van het Telefoniemodem. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, meldt de Klant dit onmiddellijk aan de Klantenservice.
 5. De waarborgsom wordt niet teruggestort indien
  • het modem is ontvreemd
  • het modem is vernield of beschadigd. Dat laat onverlet dat alle kosten van reparatie, herstel of vervanging van het Telefoniemodem die het gevolg zijn van door, of in opdracht van de Klant veroorzaakte beschadigingen, verrichte reparaties of aangebrachte veranderingen, of die om een andere reden aan de Klant zijn toe te rekenen, voor rekening van de Klant komen.
 6. Als sprake is van een zodanig aangebrachte verandering aan het Telefoniemodem, dat de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd c.q. zonder toestemming van Kabelnoord gebruik te maken van het Telefoniemodem of Kabelnoord Telefonie, is de Klant een direct opeisbare boete van € 225,- aan Kabelnoord verschuldigd.
 7. De Klant retourneert op eigen kosten het Telefoniemodem, met toebehoren, in goede staat binnen vijftien dagen na beëindiging van het Abonnement Kabelnoord Telefonie op de door Kabelnoord aan te geven wijze. Als de Klant het Telefoniemodem niet, niet volledig, niet op tijd, niet in goede staat of niet op de voorgeschreven wijze retourneert,wordt de waarborgsom niet teruggestort. Ook wordt de Klant dan het modem in rekening gebracht voor een bedrag van € 125,--. Na betaling hiervan is de Klant daarna niet meer verplicht het Telefoniemodem te retourneren.

 

Artikel 5 - gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen

Als Kabelnoord, op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, overgaat tot (gedeeltelijke) opschorting van de levering van Kabelnoord Telefonie dan kan de Klant niet langer telefoon- en/of dataverkeer genereren. Wel blijven, zolang het Abonnement Kabelnoord Telefonie niet is geëindigd, het alarmnummer 112 en de Klantenservice voor de Klant beschikbaar.

 

Artikel 6 - vergoedingen

 1. Voor het Abonnement Kabelnoord Telefonie betaalt de Klant een vast basistarief. In aanvulling daarop betaalt de Klant een vergoeding voor het Gebruik.
 2. De vergoeding voor het Gebruik wordt, afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm, op de volgende wijze berekend:
  • een variabele vergoeding op basis van feitelijk gebruik van Kabelnoord Telefonie door de Klant, en/of
  • een (periodieke) vaste vergoeding voor een vooraf bepaald Gebruik.

 

Artikel 7 - wijziging van het Abonnement Kabelnoord Telefonie

 1. De Klant kan Kabelnoord via de Klantenservice verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm of de levering van een Servicedienst.
 2. De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een hogere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik kan op elke datum ingaan, op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit zijn Abonnementen.
 3. De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een lagere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik gaat in op de eerste dag van de maand nadat het verzoek is ingediend. Als voor het Abonnement Kabelnoord Telefonie een minimum-abonnementsduur geldt, dan gaat de wijziging van de Abonnementsvorm na afloop van de minimum-abonnementsduur in.

 

Artikel 8 - telefoonnummer en Nummerbehoud

 1. De Klant krijgt van Kabelnoord een Telefoonnummer ten behoeve van het gebruik van Kabelnoord Telefonie, tenzij de Klant heeft aangegeven dat hij zijn oorspronkelijke Telefoonnummer wil behouden. Kabelnoord stemt in met Nummerbehoud, als dit naar haar oordeel technisch mogelijk is. Nummerbehoud is in elk geval niet mogelijk als sprake is van een regiogebonden Telefoonnummer en de Klant naar een andere regio verhuist.
 2. Op verzoek van een andere telefonieaanbieder namens de Klant werkt Kabelnoord, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, mee aan Nummerbehoud ten behoeve van een aansluiting van die Klant op een netwerk of dienst van een andere telefonieaanbieder.
 3. Op verzoek van de Klant, of als dat om technische redenen of van overheidswege wordt vereist, kan Kabelnoord een Telefoonnummer wijzigen. Kabelnoord streeft ernaar dit minimaal drie maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Klant kenbaar te maken. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten of schade voortvloeien blijven deze voor zijn rekening.
 4. De Klant stemt ermee in dat Kabelnoord zijn Telefoonnummer en persoonsgegevens aan derden verstrekt voor gebruik door of ten behoeve van nummerinformatiediensten en voor gebruik door andere aanbieders van elektronische telecommunicatiediensten, behalve als de Klant aan Kabelnoord te kennen heeft gegeven hier geen prijs op te stellen.
 5. Op verzoek van de Klant kan Kabelnoord zijn nummerweergave per oproep voor andere gebruikers blokkeren.

 

Artikel 9 - zekerheidstelling en tussentijdse facturering

 1. Kabelnoord kan bij de Aanvraag en tijdens de looptijd van het Abonnement Kabelnoord Telefonie van de Klant een borgstelling, een bankgarantie, de storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling vragen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Klant tegenover Kabelnoord.
 2. Als het Gebruik door de Klant in een periode sterk is toegenomen, dan heeft Kabelnoord het recht hem tussentijds een factuur te sturen. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Kabelnoord zijn bijgeschreven.

 

Artikel 10 - overbelasting/hinder

De Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig gebruik door de Klant van Kabelnoord Telefonie overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant mag daarom niet dusdanig overmatig gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk, dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Kabelnoord de Klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de Klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Kabelnoord maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van Kabelnoord Telefonie. Kabelnoord is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden.

 

Artikel 11 - gebruik gegevens

 1. Voor de uitvoering van uw abonnement maakt Kabelnoord gebruik van de diensten van derden. In dat kader worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden. Voor het totstandbrengen van de dienstverlening kunnen derden op hunbeurt gebruik maken van onderaannemers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie waar de Europese regelgeving op het gebied van privacybescherming niet van toepassing is en kunnen uw persoonsgegevens in dat kader aan die leveranciers worden verstrekt. Voor de doorgifte en verwerking van uw persoonsgegevens wordendoor derden de toepasselijke nationale en Europese regelgeving op het gebied van privacybescherming in acht genomen. Deze derden zorgen ervoor dat ook haar leveranciers een adequaat beschermingsniveau in acht nemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.
 2. Indien de Klant bezwaar heeft tegen het voormeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Kabelnoord Klantenservice kenbaar maken. Conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens vóór het moment van intrekking.
 3. Kabelnoord zal het telecommunicatieverkeer van de Klant over het netwerk uitsluitend op last van een bevoegde autoriteit aftappen, zonder de Klant daarvan op de hoogte te stellen en zonder enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid jegens de klant.

 

Aanvullende Voorwaarden Internet Direct

Per 1 april 2011

 

Artikel 1 – definities

De in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet met onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Abonnement Internet Direct:  het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken
van Internet Direct en de daarmee gecombineerde Servicediensten;

Abonnementsvorm:  de vorm waarin het Abonnement Internet Direct wordt aangeboden. Per Abonnementsvorm gelden verschillende
(gebruiks)specificaties;

Aanvullende Voorwaarden Internet Direct:  deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van
toepassing zijn op het Abonnement Internet Direct en de door de Klant afgenomen Servicediensten;

Computer:  de computer, de randapparatuur, (besturings)software, bekabeling en overige technische voorzieningen van de Klant;

E-mailadres:  een door Kabelnoord aan de Klant ter beschikking gesteld uniek adres waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden
via het Internet;

Gedragsregels Internet Direct:  de door Kabelnoord gehanteerde gedragsregels met betrekking tot het gebruik van Internet Direct, gebaseerd
op de wereldwijd gehanteerde Netiquette. De actuele Gedragsregels Internet Direct kunnen van tijd tot tijd door Kabelnoord worden gewijzigd
en zijn gepubliceerd op de Website;

Homepage:  een ter beschikking van de Klant gestelde Internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op Internet;

Internet:  een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, host computers, databanken, telecommunicatienetwerken en -voorzieningen;

IP-adres:  het elektronische adres uitgedrukt in een uniek nummer waarmee een netwerkkaart van een gebruiker van Internet eenduidig geadresseerd
kan worden binnen het Internet;

Internetmodem:  het modem met toebehoren, benodigd en geschikt voor de toegang tot Internet Direct;

Software:  de ten behoeve van de ontvangst van Internet Direct aan de Klant beschikbaar gestelde software en gegevensdragers;

Internet Direct:  de levering van de Dienst Internet die onder meer inhoudt: het verlenen van toegang tot het Internet en informatiediensten,
de mogelijkheid e-mail te ontvangen en te versturen via een persoonlijk E-mailadres en de mogelijkheid een Homepage te openen, dan wel
andere Diensten die aan de Klant, binnen zijn Abonnementsvorm, geleverd (kunnen) worden.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Internet Direct

 1. De Aanvullende Voorwaarden Internet Direct zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing op alle aanbiedingen van Kabelnoord, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met, of voortvloeien uit het Abonnement Internet Direct .
 2. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Internet Direct afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Internet Direct.

 

Artikel 3 – installatie

 1. De Klant heeft toegang tot Internet Direct nadat het Internetmodem is geïnstalleerd. Actuele informatie over de installatie en de bijbehorende voorwaarden en instructies kan worden verkregen via de Website.
 2. De Klant is ermee bekend dat voor het gebruik van Internet Direct of voor bepaalde Abonnementsvormen minimumeisen voor de Computer en het besturingssysteem kunnen gelden. Informatie over deze minimumeisen per Abonnementsvorm kan worden verkregen via de Website en de Klantenservice.
 3. Behalve wanneer de Klant kiest voor een volledige installatie, zal de Klant alle voor de toegang tot Internet Direct benodigde installatiewerkzaamheden zelf (laten) verrichten. Indien van toepassing maakt de Klant daarbij gebruik van de door de Kabelnoord verstrekte instructies.
 4. Tijdens de installatie kunnen bestanden op de Computer van de Klant worden gekopieerd en zullen systeemsettings en softwareconfiguraties worden aangepast. De Klant gaat daarmee akkoord door het aangaan van het Abonnement. Kabelnoord kan niet garanderen dat alle software op de Computer van de Klant na de installatie op correcte wijze zal functioneren. Kabelnoord aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
 5. Kabelnoord zal de Computer van de Klant na beëindiging van het Abonnement niet in de oorspronkelijke staat terug brengen.

 

Artikel 4 – internetmodem

 1. Het Internetmodem wordt door Kabelnoord aan de Klant in bruikleen gegeven en blijft eigendom van Kabelnoord. Kabelnoord hanteert bij het verstrekken van het modem een waarborgsom. De bruikleen eindigt van rechtswege bij het einde van het Abonnement Internet Direct. Na beëindiging van het Abonnement wordt de borgsom terug gestort aan de Klant, bij inleveren van het modem.
 2. De Klant volgt alle instructies van Kabelnoord in verband met het gebruik en installatie van het Internetmodem op. Het Internetmodem kan op verzoek van Kabelnoord worden omgewisseld.
 3. De Klant mag het Internetmodem niet met (beperkte) rechten bezwaren, vervreemden, verhuren, of anderszins aan derden ter beschikking stellen.
 4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van het Internetmodem. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, meldt de Klant dit onmiddellijk aan de Klantenservice.
 5. De Klant retourneert op eigen kosten het Internetmodem, met toebehoren, in goede staat binnen vijftien dagen na beëindiging van het Abonnement Internet Direct op de door Kabelnoord aan te geven wijze.Als de Klant het Internetmodem niet, niet volledig, niet op tijd, niet in goede staat of niet op de voorgeschreven wijze retourneert, wordt de waarborgsom niet teruggestort.Ook wordt de klant dan het modem in rekening gebracht voor een bedrag van

€ 125,--. Na betaling hiervan is de Klant niet meer verplicht het Internetmodem te retourneren.

 1. De waarborgsom wordt niet teruggestort indien
  • Het modem is ontvreemd;
  • Het modem is vernield of beschadigd. Dat laat onverlet dat alle kosten van reparatie, herstel of vervanging van het Internetmodem die het gevolg zijn van door, of in opdracht van de Klant veroorzaakte beschadigingen, verrichte reparaties of aangebrachte veranderingen, of die om een andere reden aan de Klant zijn toe te rekenen, voor rekening van de Klant komen.
 2. Als sprake is van een zodanige verandering aan het Internetmodem, dat de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd c.q. zonder toestemming van Kabelnoord gebruik te maken van het Internetmodem of Internet Direct, is de Klant een direct opeisbare boete van € 225,-- aan Kabelnoord verschuldigd.

 

Artikel 5 – gebruik van Internet Direct

 1. De Klant gebruikt het Installatiepakket, het Netwerk en overige door Kabelnoord geboden voorzieningen niet om te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiende uit het Abonnement Internet Direct en de Gedragsregels Internet Direct, of de belangen van Kabelnoord. Hieronder valt onder meer:
  • het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van berichten per e-mail (‘spammen’);
  • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  • het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software;
  • het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (‘computervredebreuk’);
  • inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van derden;
  • gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken;
  • te frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen; en
  • anderszins op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen of na te laten.
 2. Naast het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, heeft Kabelnoord bij (een ernstig vermoeden van) overtreding van het bepaalde van het eerste lid van dit artikel -al dan niet op grond van de wet, na een sommatie, of op last van een bevoegde autoriteit- het recht:
  • de Klant onmiddellijk de toegang tot Internet Direct te ontzeggen;
  • de door de Klant verspreide informatie of content (deels) van het Netwerk te verwijderen;
  • het dataverkeer van de Klant (deels) stop te zetten; en
  • andere maatregelen te treffen die zij passend vindt om aan de overtreding een einde te maken;
  • Kabelnoord is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. Kabelnoord houdt het recht de door haar geleden schade op de Klant verhalen.
 3. Kabelnoord heeft het recht E-mailadressen, IP-adressen en de toegangsprocedures te wijzigen, en houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten voortvloeien blijven deze voor zijn rekening.
 4. De Klant verwijdert regelmatig de tijdens het gebruik van Internet Direct bij Kabelnoord opgeslagen informatie, waaronder e-mails en automatisch opgeslagen informatie met betrekking tot Internetgebruik. Kabelnoord heeft het recht informatie ouder dan twaalf maanden te verwijderen als zij dit noodzakelijk acht in verband met het functioneren van het Netwerk of Internet Direct, zonder dat daardoor voor de Klant enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 5. De up- en downloadsnelheden, zoals per Abonnementsvorm onder meer vermeld op de Website, betreffen een indicatie van de nagestreefde snelheden en kunnen fluctueren afhankelijk van omstandigheden zoals de hoeveelheid Internetgebruikers in de omgeving van het Perceel. De vermelde snelheden gelden in geen geval als een minimumgarantie.
 

Artikel 6 – software

 1. De Klant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de Software voor de duur van het Abonnement Internet Direct. Hierop zijn de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
 2. Het is de Klant niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de Software openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor gebruik dat de Aanvullende Voorwaarden Internet Direct, de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord en de toepasselijke licentievoorwaarden uitdrukkelijk toestaat.
 3. Kabelnoord vrijwaart de Klant voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, uitsluitend voor zover deze zijn ontstaan door het gebruik van de door Kabelnoord beschikbaar gestelde Software en de bijbehorende schriftelijke informatie, en mits de Klant:
  • de Software overeenkomstig het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Internet Direct, de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord en de toepasselijke licentievoorwaarden gebruikt;
  • Kabelnoord onmiddellijk informeert over aanspraken van derden;
  • de behandeling van aanspraken of geschillen aan Kabelnoord overlaat; en
  • Kabelnoord op haar verzoek van de benodigde informatie voorziet.

 

Artikel 7 – wijziging van het Abonnement Internet Direct

 1. De Klant kan Kabelnoord via de Klantenservice verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm of de levering van een Servicedienst.
 2. Een wijziging van een Abonnementsvorm kan een upgrade of een downgrade zijn.
 3. Een upgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een hogere downloadsnelheid. Een upgrade of downgrade kan op elke datum ingaan, op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit zijn Abonnementen.
 4. Een downgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een lagere downloadsnelheid.

 

Artikel 8 – homepage

Kabelnoord stelt aan de Klant schijfruimte op haar servers beschikbaar voor een Homepage. De beschikbare hoeveelheid opslagcapaciteit daarvan kan verschillen per Abonnementsvorm. Kabelnoord kan de onbeperkte toegankelijkheid van de Homepage niet garanderen en is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van data op de Homepage, om welke reden dan ook. De Klant vrijwaart Kabelnoord voor aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik, de invulling of de publicatie van de Homepage door de Klant of derden.

 

Artikel 9 – overbelasting / hinder

De Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig gebruik door de Klant van Internet Direct overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant mag daarom niet dusdanig overmatig gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk, dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Kabelnoord de Klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de Klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Kabelnoord maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, beperken van de toegang tot, dan wel hetopschorten, beperken of beëindigen van de levering van Internet Direct. Kabelnoord is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden.

 

Artikel 10 – aansprakelijkheid

Naast het bepaalde in artikel 13 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord is Kabelnoord niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:

 • onderbrekingen of blokkering van de toegang tot het Internet, dit naast het bepaalde in artikel 9 lid 5 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord;
 • een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Kabelnoord;
 • dataverlies bij de Klant
 • handelingen van andere Klanten of Internetgebruikers; of
 • wijzigingen in de E-mailadressen, IP-adressen of toegangsprocedures.
 

Artikel 11 - privacy en gegevensbescherming

 1. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail verbonden risico's, kan Kabelnoord de bescherming van het berichtenverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 17 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord.
 2. Kabelnoord zal geen persoonlijke e-mail en bestanden van de Klant inzien, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij de Klant hiervoor zijn toestemming verleent of Kabelnoord hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.