Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie

Januari 2018

Artikel 1 - definities

De in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld.

Abonnement Kabelnoord Telefonie het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken van Kabelnoord Telefonie en Servicediensten;
Abonnementsvorm de vorm waarin het Abonnement Kabelnoord Telefonie wordt aangeboden. Per Abonnementsvorm gelden verschillende (gebruiks)specificaties;
Aanvullende Voorwaarden
Kabelnoord Telefonie
deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing zijn op het Abonnement Kabelnoord Telefonie;
Gebruik de verschillende manieren waarop van Kabelnoord Telefonie gebruik kan worden gemaakt, te onderscheiden naar onder meer:
 • techniek, waaronder spraak- of dataverkeer;
 • gekozen Nummer, waaronder nationale of internationale vaste of mobiele of bijzondere (informatie)nummers, of
 • andere (te ontwikkelen) toepassing;
Kabelnoord Telefonie de levering van de Dienst telefonie die onder meer inhoudt: telefoniediensten voor thuisgebruik, met inbegrip van eventueel Servicediensten en voorzieningen, bestemd voor spraaktelefonie en dataverkeer over het Netwerk en netwerken van derden;
Nummerbehoud het behoud door de Klant van zijn Telefoonnummer bij verandering van telefonieaanbieder.
Coaxmodem het modem dat als vaste aansluiting in de woning hangt en bij de woning hoort, benodigd en geschikt om diensten van Kabelnoord te ontvangen;

Glasvezelmodem

het modem dat als vaste aansluiting ind e woning hangt en bij de woning hoort, benodigd en geschikt om diensten van Kabelnoord te ontvangen; 

Telefoonnummer

de unieke combinatie van cijfers die dient voor toegang tot het Netwerk en Kabelnoord Telefonie en de identificatie van de Klant.Artikel 2 - toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie

 1. De Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing op alle aanbiedingen van Kabelnoord, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met of voortvloeien uit het Abonnement Kabelnoord Telefonie.
 2. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Telefonie.


Artikel 3 - installatie

Behalve wanneer de Klant kiest voor installatie door een monteur van Kabelnoord, zal de Klant alle voor de toegang tot Kabelnoord te verrichten installatiewerkzaamheden zelf (laten) verrichten. Indien van toepassing maakt de Klant daarbij gebruik van de door Kabelnoord verstrekte instructies.


Artikel 4 - Coaxmodem/Glasvezelmodem

 1. Het Coaxmodem dat hangt in een woning met een coaxaansluiting, behoort bij deze woning en is eigendom van Kabelnoord. Het Coaxmodem wordt door Kabelnoord aan de Klant in bruikleen gegeven. Kabelnoord hanteerde bij het verstrekken van het modem tot 1 januari 2017 een waarborgsom. Na die datum wordt voor de bruikleen geen waarborgsom meer gevraagd bij het aangaan van een overeenkomst Telefonie. De bruikleen eindigt van rechtswege bij het einde van het Abonnement Kabelnoord Telefonie. Na beëindiging van het Abonnement wordt de betaalde borgsom terug gestort aan de Klant. Het Glasvezelmodem dat hangt in een woning met een glasvezelaansluiting, behoort bij deze woning en is eigendom van Kabelnoord.
 2. De Klant volgt alle instructies van Kabelnoord in verband met het gebruik en de installatie van het modem op. Het modem kan op verzoek van Kabelnoord worden omgewisseld.
 3. De Klant mag het modem niet met (beperkte) rechten bezwaren, vervreemden, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.
 4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van het modem. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, meldt de Klant dit onmiddellijk aan de Klantenservice.
 5. De waarborgsom voor het Coaxmodem wordt niet teruggestort indien:
  - het modem is ontvreemd
  - het modem is vernield of beschadigd. Dat laat onverlet dat alle kosten van reparatie, herstel of vervanging van het modem die het gevolg zijn van door, of in opdracht van de Klant veroorzaakte
    beschadigingen, verrichte reparaties of aangebrachte veranderingen, of die om een andere reden aan de Klant zijn toe te rekenen, voor rekening van de Klant komen.
 6. Als sprake is van een zodanig aangebrachte verandering aan het modem, dat de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd c.q. zonder toestemming van Kabelnoord gebruik te maken van het modem of Kabelnoord Telefonie, is de Klant een direct opeisbare boete van € 225,- aan Kabelnoord verschuldigd.


Artikel 5 - gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen

Als Kabelnoord, op grond van het bepaalde in artikel 12 in de Algemene Voorwaarden, overgaat tot (gedeeltelijke) opschorting van de levering van Kabelnoord Telefonie dan kan de Klant niet langer telefoon- en/of dataverkeer genereren. De klant is dan niet langer gebruiker van de dienst in de zin van artikel 7 van de Telecommunicatiewet.


Artikel 6 - vergoedingen

 1. Voor het Abonnement Kabelnoord Telefonie betaalt de Klant een vast basistarief. In aanvulling daarop betaalt de Klant een vergoeding voor het Gebruik.
 2. De vergoeding voor het Gebruik wordt, afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm, op de volgende wijze berekend:
  - een variabele vergoeding op basis van feitelijk gebruik van Kabelnoord Telefonie door de Klant, en/of
  - een (periodieke) vaste vergoeding voor een vooraf bepaald Gebruik.


Artikel 7 - wijziging van het Abonnement Kabelnoord Telefonie

 1. De Klant kan Kabelnoord via de Klantenservice verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm of de levering van een Servicedienst.


Artikel 8 - telefoonnummer en Nummerbehoud

 1. De Klant krijgt van Kabelnoord een Telefoonnummer ten behoeve van het gebruik van Kabelnoord Telefonie, tenzij de Klant heeft aangegeven dat hij zijn oorspronkelijke Telefoonnummer wil behouden. Kabelnoord stemt in met Nummerbehoud, als dit een regiogebonden Telefoonnummer is en de Klant niet naar een andere regio verhuist.
 2. Op verzoek van een andere telefonieaanbieder namens de Klant werkt Kabelnoord, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, mee aan Nummerbehoud ten behoeve van een aansluiting van die Klant op een netwerk of dienst van een andere telefonieaanbieder.
 3. Op verzoek van de Klant, of als dat om technische redenen of van overheidswege wordt vereist, kan Kabelnoord een Telefoonnummer wijzigen. Kabelnoord streeft ernaar dit minimaal drie maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Klant kenbaar te maken. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten of schade voortvloeien blijven deze voor zijn rekening.
 4. Op verzoek van de Klant kan Kabelnoord zijn nummerweergave per oproep voor andere gebruikers blokkeren.


Artikel 9 - zekerheidstelling en tussentijdse facturering

 1. Kabelnoord kan bij de Aanvraag en tijdens de looptijd van het Abonnement Kabelnoord Telefonie van de Klant een borgstelling, een bankgarantie, de storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling vragen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Klant tegenover Kabelnoord.
 2. Als het Gebruik door de Klant in een periode sterk is toegenomen, dan heeft Kabelnoord het recht hem tussentijds een factuur te sturen. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Kabelnoord zijn bijgeschreven.


Artikel 10 - gebruik gegevens

 1. Kabelnoord leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verstrekken van informatie, waaronder persoons- en verkeersgegevens, na. Kabelnoord is onder meer verplicht:
  -persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek;en
  -te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot aftappen.
 2. Kabelnoord gebruikt de persoonsgegevens voor:
  a)levering van diensten via netwerken;
  b)het berekenen, vastleggen en innen van eenmalige en terugkerende kosten voor geleverdediensten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  c)direct marketing, het verzenden of bezorgen van de publicaties die op de diensten van Kabelnoord betrekking hebben en andere informatie ten behoeve van abonnees;
  d)onderhoud en beheer van het netwerk, risicobeperking, servicegerichte activiteiten, eigen klantbenadering en marktonderzoek; en
  e)verzenden van mondelinge, schriftelijke en elektronische boodschappen
 3. Kabelnoord neemt de noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar Netwerken en in haar bezit zijnde persoonsgegevens om te voldoen aan de relevante bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 4. De persoonsgegevens van de Klant kunnen door Kabelnoord worden gebruikt voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Klant Kabelnoord te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van de Klant.
 5. Kabelnoord kan de persoonsgegevens van de Klant in het kader van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, exclusief direct marketingactiviteiten, verstrekken aan Kabelnoord gelieerde ondernemingen.
 6. De verkeersgegevens van de Klant zullen door Kabelnoord niet worden gebruikt voor de in het tweede lid (c t/m e) van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Klant Kabelnoord van te voren aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben. Bij de verwerking van de verkeersgegevens van de klant wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de Klant. Uitzondering kan hierop gemaakt worden wanneer het technisch noodzakelijk is en om (vermeende) fraude te voorkomen.
 7. Kabelnoord zal de verkeersgegevens van de Klant niet aan Kabelnoord gelieerde ondernemingen verstrekken tenzij hiervoor door de klant van te voren toestemming is verleend. Uitzondering hierop kan worden gemaakt indien het technisch noodzakelijk is om de dienst(en) te leveren, activiteiten uit te voeren zoals gemeld in lid 2 a en b, of om (vermeende) fraude te voorkomen.