Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet Direct

Januari 2018


Artikel 1 – definities

De in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Internet met onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Abonnement Internet Direct      het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende
voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken van Internet Direct en de
daarmee gecombineerde Servicediensten;    
Abonnementsvorm de vorm waarin het Abonnement Internet Direct wordt aangeboden. Per
Abonnementsvorm gelden verschillende (gebruiks)specificaties;  
Aanvullende Voorwaarden Internet Direct  deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden
Kabelnoord, van toepassing zijn op het Abonnement Internet Direct en de door de
Klant afgenomen Servicediensten; 
Computer  de computer, de randapparatuur, (besturings)software, bekabeling en overige
technische voorzieningen van de Klant; 
E-mailadres een door Kabelnoord aan de Klant ter beschikking gesteld uniek adres waarmee
elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden via het Internet; 
Gedragsregels Internet Direct  de door Kabelnoord gehanteerde gedragsregels met betrekking tot het gebruik
van Internet Direct, gebaseerd op de Fair Use Policy van Kabelnoord. De actuele
Gedragsregels Internet Direct kunnen van tijd tot tijd door Kabelnoord worden
gewijzigd en zijn gepubliceerd op de Website; 
Internet een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, host computers,
databanken, telecommunicatienetwerken en -voorzieningen; 
IP-adres  het elektronische adres uitgedrukt in een uniek nummer waarmee een netwerk-
kaart van een gebruiker van Internet eenduidig geadresseerd kan worden binnen
het Internet; 
Coaxmodem het modem dat als vaste aansluiting in de woning hangt en bij de woning hoort,
benodigd en geschikt om diensten van Kabelnoord te ontvangen;  
Glasvezelmodem het modem dat als vaste aansluiting in de woning hangt en bij de woning hoort,
benodigd en geschikt om diensten van Kabelnoord te ontvangen;
Software de ten behoeve van de ontvangst van Internet Direct aan de Klant beschikbaar
gestelde software en gegevensdragers;
Internet Direct de levering van de Dienst Internet die onder meer inhoudt: het verlenen van
toegang tot het Internet en informatiediensten, de mogelijkheid e-mail te
ontvangen en te versturen via een persoonlijk E-mailadres en de mogelijkheid
een Homepage te openen, dan wel andere Diensten die aan de Klant, binnen
zijn Abonnementsvorm, geleverd (kunnen) worden.
Volledige installatie  Kabelnoord zorgt voor de aansluiting van een werkend modem en stelt
internet en e-mail in op de computer

 

Artikel 2 – toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Internet Direct 

 1. De Aanvullende Voorwaarden Internet Direct zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing op alle aanbiedingen van Kabelnoord, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met, of voortvloeien uit het Abonnement Internet Direct.
 2. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Internet Direct afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Internet Direct.


Artikel 3 – installatie

 1. De Klant heeft toegang tot Internet Direct nadat het modem is geïnstalleerd. Actuele informatie over de installatie en de bijbehorende voorwaarden en instructies kan worden verkregen via de Website.  
 2. De Klant is ermee bekend dat voor het gebruik van Internet Direct of voor bepaalde Abonnementsvormen minimumeisen voor de Computer en het besturingssysteem kunnen gelden. Informatie over deze minimumeisen per Abonnementsvorm kan worden verkregen via de Website en de Klantenservice.  
 3. Behalve wanneer de Klant kiest voor een volledige installatie, zal de Klant alle voor de toegang tot Internet Direct benodigde installatiewerkzaamheden zelf (laten) verrichten. Indien van toepassing maakt de Klant daarbij gebruik van de door de Kabelnoord verstrekte instructies.
 4. Tijdens de installatie kunnen bestanden op de Computer van de Klant worden gekopieerd en zullen systeemsettings en softwareconfiguraties worden aangepast. De Klant gaat daarmee akkoord door het aangaan van het Abonnement. Kabelnoord kan niet garanderen dat alle software op de Computer van de Klant na de installatie op correcte wijze zal functioneren. Kabelnoord aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
 5. Kabelnoord zal de Computer van de Klant na beëindiging van het Abonnement niet in de oorspronkelijke staat terug brengen. 


Artikel 4 – Coaxmodem/Glasvezelmodem

 1. Het Coaxmodem dat hangt in een woning met een coaxaansluiting, behoort bij deze woning en is eigendom van Kabelnoord. Het Coaxmodem wordt door Kabelnoord aan de Klant in bruikleen gegeven. Kabelnoord hanteerde bij het verstrekken van het modem tot 1 januari 2017 een waarborgsom. Na die datum wordt voor de bruikleen geen waarborgsom meer gevraagd bij het aangaan van een overeenkomst voor Internet Direct. De bruikleen eindigt van rechtswege bij het einde van het Abonnement Internet Direct. Na beëindiging van het Abonnement wordt de betaalde borgsom terug gestort aan de Klant. Het Glasvezelmodem dat hangt in een woning met een glasvezelaansluiting, behoort bij deze woning en is eigendom van Kabelnoord.
 2. De Klant volgt alle instructies van Kabelnoord in verband met het gebruik en installatie van het modem op. Het modem kan op verzoek van Kabelnoord worden omgewisseld. 
 3. De Klant mag het modem niet met (beperkte) rechten bezwaren, vervreemden, verhuren, of anderszins aan derden ter beschikking stellen.  
 4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van het modem. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, meldt de Klant dit onmiddellijk aan de Klantenservice.
 5. De waarborgsom voor het Coaxmodem wordt niet teruggestort indien: 
  - Het modem is ontvreemd;
  - Het modem is vernield of beschadigd. Dat laat onverlet dat alle kosten van reparatie, herstel of vervanging van het Coaxmodem die het gevolg zijn van door, of in opdracht van de
    Klant veroorzaakte beschadigingen, verrichte reparaties of aangebrachte veranderingen, of die om een andere reden aan de Klant zijn toe te rekenen, voor rekening van de Klant      komen.  
 6. Als sprake is van een zodanige verandering aan het modem, dat de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd c.q. zonder toestemming van Kabelnoord gebruik te maken van het modem of Internet Direct, is de Klant een direct opeisbare boete van € 225,-- aan Kabelnoord verschuldigd.


Artikel 5 – gebruik van Internet Direct

 1. De Klant gebruikt het Installatiepakket, het Netwerk en overige door Kabelnoord geboden voorzieningen niet om te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiende uit het Abonnement Internet Direct en de Gedragsregels Internet Direct, of de belangen van Kabelnoord. Hieronder valt onder meer:
  -het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van berichten per e-mail (‘spammen’);
  -het openbaar maken, bezitten of verspreiden van kinderpornografie;
  -het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software;
  -het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (‘computervredebreuk’);
  -inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van derden;
  -gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken;
  -te frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen; en
  -anderszins op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen of na te laten. 
 2. Naast het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, heeft Kabelnoord bij (een ernstig vermoeden van) overtreding van het bepaalde van het eerste lid van dit artikel -al dan niet op grond van de wet, na een sommatie, of op last van een bevoegde autoriteit- het recht:
  -de door de Klant verspreide informatie of content (deels) van het Netwerk te verwijderen; 
  -het dataverkeer van de Klant deels stop te zetten; en
  -andere maatregelen te treffen die zij passend vindt om aan de overtreding een einde te maken;
  -Kabelnoord is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. Kabelnoord houdt het recht de door haar geleden schade op de Klant te verhalen. 
 3. Kabelnoord heeft het recht E-mailadressen, IP-adressen en de toegangsprocedures te wijzigen, en houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten voortvloeien blijven deze voor zijn rekening. 
 4. De Klant verwijdert regelmatig de tijdens het gebruik van Internet Direct bij Kabelnoord opgeslagen informatie, waaronder e-mails en automatisch opgeslagen informatie met betrekking tot Internetgebruik. Kabelnoord heeft het recht informatie ouder dan twaalf maanden te verwijderen als zij dit noodzakelijk acht in verband met het functioneren van het Netwerk of Internet Direct, zonder dat daardoor voor de Klant enig recht op schadevergoeding ontstaat.  
 5. De up- en downloadsnelheden, zoals per Abonnementsvorm onder meer vermeld op de Website, betreffen een indicatie van de nagestreefde snelheden en kunnen fluctueren afhankelijk van omstandigheden zoals de hoeveelheid Internetgebruikers in de omgeving van het Perceel. De vermelde snelheden gelden in geen geval als een minimumgarantie.


Artikel 6 – wijziging van het Abonnement Internet Direct

De Klant kan Kabelnoord via de Klantenservice of de Kabelnoord website verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm of de levering van een Servicedienst.


Artikel 7 – overbelasting / hinder

De Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig gebruik door de Klant van Internet Direct overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant mag daarom niet dusdanig overmatig gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk, dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Dit volgens de Gedragsregels Internet Kabelnoord. Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Kabelnoord de Klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de Klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Kabelnoord maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, beperken van de toegang tot Internet Direct. Kabelnoord is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden.

Artikel 8 – aansprakelijkheid

Naast het bepaalde in artikel 13 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord is Kabelnoord niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:
- onderbrekingen of blokkering van de toegang tot het Internet, dit naast het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord;
- een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Kabelnoord;
- dataverlies bij de Klant
- handelingen van andere Klanten of Internetgebruikers; of  
- wijzigingen in de E-mailadressen, IP-adressen of toegangsprocedures.


Artikel 9 - privacy en gegevensbescherming

 1. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail verbonden risico's, kan Kabelnoord de bescherming van het berichtenverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 17 van de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord.  
 2. Kabelnoord zal geen persoonlijke e-mail en bestanden van de Klant inzien, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij de Klant hiervoor zijn toestemming verleent of Kabelnoord hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.