Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie

Januari 2018

Artikel 1 - definities

De in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Digitale Televisie met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Aanvullend Digitaal Pakket de televisie- en/of radioprogramma's en/of programmapakketten, pay per view-diensten en (informatie)diensten, zoals aangeboden door Kabelnoord, niet zijnde onderdeel van het Basispakket;
Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, een Aanvullend Digitaal Pakket kan ontvangen;
Aanvullende Voorwaarden Digitale Televisie deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing zijn op het Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket en de door de Klant afgenomen Servicediensten;
On Demand de Aanvullende Dienst die de Klant met behulp van een daarvoor geschikte Digitale Ontvanger in staat stelt om films, programma's, speciale evenementen of andere content op individuele basis al dan niet tegen betaling op te vragen en gedurende een bepaalde periode te ontvangen, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van de opgevraagde content;
Software de ten behoeve van de ontvangst van Kabelnoord Digitale Televisie aan de Klant beschikbaar gestelde software en gegevensdragers.Artikel 2 - toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie

 1. De Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, van toepassing op alle aanbiedingen van Kabelnoord, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Kabelnoord en de Klant, die verband houden met de levering van Kabelnoord Digitale Televisie.
 2. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Kabelnoord, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Kabelnoord Digitale Televisie.


Artikel 3 - digitale Ontvanger en Smartcard

 1. Om toegang te krijgen tot Kabelnoord Digitale Televisie moet de Klant een Digitale Ontvanger en een Smartcard hebben. De Klant registreert de Smartcard op de voorgeschreven wijze bij Kabelnoord.
 2. Om een Aanvullend Digitaal Pakket te ontvangen gaat de Klant, na registratie van zijn Smartcard, een Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket aan.
 3. Kabelnoord kan de Klant de mogelijkheid bieden om gedurende een beperkte periode, bij wijze van kennismaking en onder de daarvoor geldende specifieke voorwaarden, een of meer van de Aanvullende Digitale Pakketten (gratis) te ontvangen.
 4. De Klant kan de Smartcard beveiligen door middel van een code. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Smartcard.
 5. De Klant zal de instructies van Kabelnoord of de leverancier in verband met het gebruik en het activeren van de Smartcard opvolgen.
 6. Alle eventuele kosten van reparatie of vervanging van de Smartcard komen voor rekening van de Klant.
 7. De Klant meldt verlies, diefstal, beschadiging of verduistering van de Smartcard onmiddellijk aan de Klantenservice zodat Kabelnoord maatregelen ter voorkoming van misbruik van de Smartcard kan treffen. Tot het moment van melding is de Klant aansprakelijk voor de kosten in verband met elk bevoegd of onbevoegd gebruik van de Smartcard.
 8. De Klant stelt de Smartcard niet ter beschikking aan derden, die niet uit hoofde van het Abonnement Kabelnoord Digitale Televisie bevoegd zijn van die Smartcard gebruik te maken.
 9. Als sprake is van een zodanige verandering aan de Smartcard of de Digitale Ontvanger, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd gebruik te maken van de Smartcard of de Kabelnoord Digitale Televisie, is de Klant een direct opeisbare boete van € 225,-- aan Kabelnoord verschuldigd.